win an original mag instruments handpan

Nyerj eredeti MAG Instruments handpant

All the prices have found their happy owner. Congratulations and we wish a lot of joy!

Minden nyereményünk megtalálta boldog gazdáját! Gratulálunk nekik, és kívánunk sok boldogságot!

Nyerj eredeti MAG Instruments handpant a fesztivál bérleteddel! 

Szeretnél saját handpant?  Szerezd meg a HUG fesztivál bérleted július 3. éjfél előtt, hogy részt vehess a nyereményjátékban.

HUG fesztivál bérletet vásárók között egy eredeti győri MAG handpant sorsolunk ki. 

Minden megvásárolt bérlet részt vesz a játékban.

Sorsolás július 6-án szombaton este a fesztiválon.

szabályok

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

  1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE  

 A „Nyerj MAG handpant” nyereményjátékot (továbbiakban: „Játék”) a  HUG Handpan & Worldmusic Gathering nevű rendezvény keretében a MAG Instruments képviseletében Szombathelyi Patrik e.v., Cím: 9022 Győr, Újkapu u. 5/a  szervezi (továbbiakban „Szervezők”).  

 

2. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2019. július 14. 14:00 óráig tart, az addig megvásárolt fesztivál bérletek vesznek részt a sorsoláson.

A sorsolás és a Játék végeredményének kihirdetésére a részvételi idő után 2019. július 6-án 18-24 óra között kerül sor.

 

  3. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

3.1. A Játékban kizárólag azon természetes személy (továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki nem esik a Játékszabályzatban meghatározott kizárt személyek körébe.

3.2. A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a Játék időtartama alatt,  vásárol az I. HUG Hungarian Handpan & Worldmusic Gathering fesztiválra (továbbiakban “HUG fesztivál”) elővételben 4 napos bérletet.

3.3. Minden megvásárolt bérlet részt vesz a sorsoláson. Egy bérlet, csak egyszer vehet részt a játékban. Egy Játékos több bérletet is vásárolhat.

3.4. A fődíj egy a MAG Instruments által készített handpan (ütős hangszer).

3.5. A fődíj kizárólag érvényes személyi igazolvány vagy útlevél bemutatása esetén vehető át a sorsolás után 3 napon belül.

3.5. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.  

 

  4. NYEREMÉNY

4.1. A Játék befejeztével a pályázó - bérletet vásárló - Játékosok között kisorsolásra kerül egy MAG Instruments által készített handpan.

4.2. A fődíj kisosolására 2019. július 6. napján, szombaton este a Fesztivál programjának keretén belül 18-24 óra között kerül sor a következő címen: Csesznek, 8419 Sarok köz 9. A sorsolás a helyszínen húzással történik.

4.3. A Szervező a fődíj sorsoláson összesen 1 nyertest és 2 tartalék nyertest húz ki, akik ezzel a húzás sorrendjének megfelelően válnak jogosulttá a nyereményre. Amennyiben a nyertes a hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat feltételeinek nem felel meg, és így kizárásra kerül, illetve a sorsolástól számított 7 napon belül a Játékban használt e-mail címen, telefonszámon el nem érhető, a Szervezőkkel nem lép kapcsolatba, nyereményét 1 héten belül nem veszi át, a Játékból kizárásra kerül és helyette a soron következő tartaléknyertes válik nyertessé azonos feltételekkel.

 

  5. SORSOLÁS ÉS ÉRTESÍTÉS 

5.1. A Szervező a fesztivál helyszínén adja át a nyereményt. Amennyiben a nyertes nincs jelen, a nyertest email címen értesíti a sorsolástól számított 7 munkanapon belül.

5.2. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervezők viselik, azonban minden egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

5.3. A nyertes kizárható, ha nincs jelen a fesztiválon kitűzött időpontban és nem jelentkezik 7 napon belül a hugfesztival@gmail.com e-címen.

5.4. Amennyiben ez bekövetkezik, és így a nyertes kizárásra kerül, akkor az őt követő tartaléknyertes veheti át a nyereményt. 

 

6. SZEMÉLYES ADATOK, ADATVÉDELEM  

  6.1. A Játékos a Játékban való részvétellel önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolítása céljából minden további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a MAG Instruments - Szombathelyi Patrik e.v., aki az adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (GDPR), valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). A Szervező az adatokat addig kezeli, ameddig azokra a Játék lebonyolítása céljából, illetve adózási célból szükség van, de maximum 90 napig.

6.2. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervezők a személyes adatait kezeljék, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: MAG Instruments - Szombathelyi Patrik e.v. 9022 Győr, Újkapu u. 5/a, vagy a következő e-mail címen: hugfesztival@gmail.com. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is. A törlési kérelemnek a Szervező a lehető legrövidebb időn belül eleget tesz. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen élhet a további jogaival is: kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azokról tájékoztatás adását, kérheti a személyes adatok helyesbítését, azok kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, illetve élhet adathordozhatósági jogával. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy - amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges személyes adatait vagy amennyiben a hozzájárulását visszavonja, a személyes adatok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az lehetetlenné teszi a Játékban való részvételét és a Játékból való kizárásához vezet; valamint - amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni. A Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonása (adatok törlése) nem érinti a visszavonás (törlés) előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

6.3. Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. 

6.4. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) lehet élni vagy bírósághoz fordulni.   

 

  7. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

7.1. A Játékból ki vannak zárva a Szervezők, azok alkalmazottai és ezen személyek Ptk. 685.§.b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

7.2. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.) a Szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

7.3. A Szervezők a nyeremény tekintetében garanciát vállal: nem ütésből származó sérülés, elhangolódás esetén javítást vállal.

7.4.  A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a www.hugfestival.net internetes oldalon. A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata szintén a fent említett internetes oldalon jelenik meg.

7.6. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy kizárják minden jelenlegi és jövőben szervezett promócióból azt, aki bármely a Szervezők által szervezett promócióban bizonyítottan csalást/hamisítást követ el.

7.7. A Szervezők fenntartják maguknak a változtatás jogát a Részvételi- és Játékszabályzatban.

7.8. A promóció nem tartozik a Szerencsejáték törvény hatálya alá.

7.9. Tájékoztatjuk, hogy a HUG fesztivál adatkezelési szabályzata* ezen a linken érhető el:  www.hugfestival.net 

 

Győr, 2019. Május 24. 

 

Mag Instruments 

Szervezők

Win an original MAG Instruments handpan 

with your festival pass purchased!

Do you wish to play your own handpan?

 

If you buy online before midnight 3rd July 2019 a HUG festival pass, you will take part on the draw on the 6th July evening which will be held at the festival.

 

Every purchased pass takes part.

Rules

coming soon...

ALL RIGHTS RESERVED I HUGFESTIVAL  2019